Personas datu aizsardzības politika

Rīgas 22. vidusskola ievēro Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama tīmekļa vietnē https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

Atbilstoši likumdošanai, skola apstrādā un uzglabā datus par izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un darbiniekiem, t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas datums, valstiskā piederība, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adreses, kontaktinformācija (tālruni un/vai e-pasta adresi), bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, fotografija, izglītojamo mācības, uzvedība un sekmes, izglītojamo un darbinieku medicīniskā dokumentāciju, videonovērošanas laikā iegūtā informācija, darbinieka CV, informācija par konta un darba algu, sodāmība.

Dati tiek apstrādāti un uzglabāti, lai nodrošinātu mācību procesu un drošību skolā. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts normatīvajos aktos: Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un tam pakļautajos Ministru kabineta noteikumos.

Datu uzglabāšanas ilgums ir noteikts likumdošanā.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas 22. vidusskola. Adrese: Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001, elektroniskā pasta adrese: r22vs@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Uz lapas sākumu Top