Videonovērošana

 Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: realizētu no likuma izrietošas Institūcijas leģitīmās intereses:

 • Institūcijas ēku un īpašumu aizsardzība;
 • Institūcijas darbinieku un apmeklētāju drošība;
 • noziedzības novēršana;
 • noziedzīgu nodarījumu un administratīvā pārkāpuma atklāšanas palīdzēšana un saukšana pie atbildības par tiem;
 • Institūcijas darbinieku un apmeklētāju veselības un drošības nodrošināšana;
 • strīdu, kas rodas disciplinārajā vai tiesvedības gaitā, risināšana;
 • personu intereses civilprocesa ierosināšanā vai tiesību aizstāvēšanā nodrošināšana.

Personas datu saņēmēji:

 • personas, kuras veic apsardzes funkcijas;
 • personas, kuras tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu;
 • ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās iesniedz pieprasījumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Videonovērošanas ierakstu glabāšanas ilgums: 14 dienas.

Personām ir tiesības saņemt savus personas datus tiesību aktos noteiktos gadījumus, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi vai arī iebilst pret apstrādi.

Personai ir tiesības iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā Institūcijā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv.

Institūcija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Uz lapas sākumu Top