Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union


Attīsti – mācies – dalies – Eiropā

Projekta partnerības līguma Nr. 2015–2843/001-01.

Šajā mācību gadā septiņi 15-18 gadus jauni skolēni apguva programmēšanu un robotu veidošanu. Vēlāk skolēni nodeva savas zināšanas jaunāko klašu skolēniem skolas organizētās nometnes "Robo-22" laikā. Jauno "skolotāju"uzraudzībā trīsdesmit 11-12 gadus jauni skolēni izveidoja 15 robotus, kurus samontēja, uzprogrammēja, kā arī izveidoja tiem pašu veidotus korpusus. Nometnes noslēgumā autonomie roboti tika palaisti aktu zālē, kur tie pārvietojās vienlaicīgi.HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE  prezentācijas

link Prezentācija link Prezentācija


Las Palmas (projekts Help the Earth: reduce, reuse, recycle)

link Prezentācija

CLIL, MY OPEN WINDOW ON THE WORLD AROUND ME !

2015.gada septembris - projekta prezentācija skolēniem un skolotājiem, projekta veicināšanai skolā, komandas izveide (no skolotājiem). Notiek pārrunas ar projektā iesaistītajiem skolotājiem par projekta mērķiem un uzdevumiem. Projekta dalībnieku gatavošanās pirmajai sanāksmei Seviljā, Spānijā.

2015.gadā oktobrī (13. līdz 16. oktobris) noritēja pirmā sanāksme Seviljā, Spānijā. Galvenais šīs tikšanās uzdevums bija radīt draudzīgu un konstruktīvu atmosfēru komandā, kas nodrošina efektīvu darbu projektā. Visi dalībnieki (kopumā 12 cilvēki no Spānijas, Lietuvas, Turcijas, Itālijas, Somijas, Latvijas, Maltas) aktīvi un ar interesi piedalījās darba aktivitātēs skolā, kā arī kultūras un sabiedriskajos pasākumos. Šajās trīs dienās bija daudz jaunu iepazīšanos, saspringts darbs saistībā ar projekta plāna precizēšanu, dokumentu izstrādāšanu, stundu apmeklēšanu skolā, kā arī iepazīšanos ar Sevilju, Spānijas tradīcijām un paražām. Apmaiņas vizītei bija vairāki mērķi: iepazīties ar projekta dalībniekiem no citām valstīm; uzzināt par dzīvi citās valstīs; apmainīties ar idejām par projekta īstenošanu; izvirzīt mērķus projekta nākamajam posmam un sastādīt plānu to sasniegšanai; noprecizēt katra partnera uzdevumus un atbildības jomas; izvēlēties labāko noformēšanas veidu iegūtajiem rezultātiem. Visi šie mērķi tika sasniegti. Skolā tika izveidots stends ar informāciju par braucienu uz Sevilju, fotoprezentācija, tika sagatavota projekta atskaite un ievietota skolas mājas lapā un Facebook. Skolas skolotājiem tika organizēts seminārs par Spānijas pieredzi CLIL programmā.

Materiālu sagatavošana par skolu publicēšanai projekta mājas lapā. Erasmus + stenda izveidošana par projekta partnerskolām.

2015.gada oktobrī tika izveidotas anketas elektroniskā veidā, lai pēc katras starptautiskās sanāksmes aptaujātu dalībniekus, kuri piedalījās tikšanās pasākumos. Šīs anketas labi atspoguļo veiktā darba novērtējumu, kurš ir augsts.

Skolas skolotājiem tika organizēts seminārs par CLIL metodiku un tās izmantošanu stundās (I. Tautere).

2015.gada novembris – decembris - projekta dalībnieku savstarpējās saziņas nodrošinājuma organizatoriskie pasākumi e-vidē (Facebook, WhatsApp, projekta mājas lapas izveide www.clilmyopenwindowontheworldaroundme.eu/)

Projekta Logo konkurss, konkursa rezultātu apkopojums, uzvarētāja logo publikācija mājas lapā.

2015.gada novembris – 2016.gada februāris – darbs pie dažādām projekta aktivitātēm: literatūras izpēte par CLIL tēmu, mācību stundu plānu veidošana par tēmu “Apkārtējā vide un ģeogrāfija”, novadītas stundas. Tika izveidoti trīs stundu plāni (pēc vienota parauga), uzņemts stundu video vai izveidota slīdrāde, izdales materiāli. Šie visi materiāli tika ievietoti projekta mājas lapā

http://www.clilmyopenwindowontheworldaroundme.eu/lesson-geography/latvia-geography/.

Projekta ietvaros 5.b klase strādāja pie tēmas “Eiropas Savienības valstis, kuras ir programmas Erasmus+ sadarbības partneri mūsu skolā”. Skolēnu uzdevums bija atrast un izanalizēt teorētisko informāciju par projektā iesaistītajām valstīm – ģeogrāfisko izvietojumu un īpatnībām, vēsturi, iedzīvotājiem, kultūru un tradīcijām. Skolēni sadalījās mazās grupās. Katra grupa izlozēja savu valsti, par kuru jāizveido prezentācija. Kā veidot prezentāciju, skolēni lēma paši, tāpēc darba formas bija dažādas: klases stunda, sporta stunda, literatūras stunda, viktorīna u.c. Projekta tēmas bija dažādas: Brīnumainā Malta; Kas, kur, kad Itālijā; Bulgārijas nacionālie ēdieni; Spānija – futbola zeme; Senās Grieķijas mīti; Slovēnijas nacionālās spēles; Polijas slavenākie cilvēki; Ceļojums uz Turciju; Latvija – mūsu zeme; Somija – Eiropas Savienības valsts. Skolēni stāstīja par valstu simboliem, ģeogrāfiju, rādīja spēles, iepazīstināja ar vienkāršiem vārdiem citās valodās, cienāja ar nacionālajiem ēdieniem, rādīja muzikālus priekšnesumus. Skolēni apguva prasmes plānot darbu, dalīt pienākumus, uzņemties atbildību par uzticētajiem pienākumiem, meklēt un analizēt informāciju, sadarboties, veidot prezentācijas un prezentēt rezultātu, publiski uzstāties.

2016.janvāris – februāris - pirmā semestra darba izvērtējums, aktīvāko dalībnieku noteikšana un komandas izveidošana braucienam uz Turku, Somijā, kur norisinājās otrā sanāksme.

2016.gada martā (7. līdz 11. marts) otrās starptautiskās sanāksmes Turku, Somijā, laikā katru dienu pirmajā dienas pusē bija apmācības: skolotāji apsprieda projekta aktuālos jautājumus un nākotnes plānus, kā arī apmeklēja mācību stundas, apsprieda tās, notika diskusijas ar citiem skolotājiem. Vizītes laikā dalībnieki apmeklēja Сentrums svenska dve, Braheskolan Kindergarten+Evening Care+Primary school 1-2 kl. un Cygnaeus skolu (pirmskolu un sākumskolu). Tikšanās laikā dalībnieki iepazinās ar Somijas izglītības finansēšanas sistēmu, pārrunāja katrā skolā novadītās stundas, kuru tēma bija “Apkārtējā vide un ģeogrāfija”, demonstrēja šo stundu video. Apskatīja un pārrunāja dažu partneru izveidotās informatīvās skrejlapas. Tika precizēts darba plāns un uzdevumi no marta līdz maijam par stundu tēmu “Dabaszinības un tehnoloģijas”. Visi dalībnieki piedalījās nelielā ekskursijā pa Turku. Ļoti interesanta bija noslēguma balle, kur katra komanda prezentēja savu valsti un, pats svarīgākais, kur bija iespēja komunicēt ar projekta dalībniekiem neformālā vidē. Pēc atgriešanās no Somijas tika iesniegta atskaite par vizīti un tās rezultātiem, izveidots stends ar informāciju par braucienu un foto prezentācija.

2016.gada marts – aprīlis – darbs pie tēmas “Dabaszinības un tehnoloģijas”. Tika organizētas diskusijas skolotājiem par CLIL stundu īpatnībām, izstrādāti mācību stundu plāni par tēmu “Dabaszinības un tehnoloģijas”, novadītas stundas. Tika izveidoti trīs stundu plāni (pēc vienota parauga), uzņemts stundu video vai izveidota slīdrāde, izdales materiāli. Šie visi materiāli tika ievietoti projekta mājas lapā www.clilmyopenwindowontheworldaroundme.eu/science/

2016.gada maijs - mācību ekskursija uz kokapstrādes rūpnīcu “Norupe”, kur ir arī kokaudzētava. 5.a un 5.b klases skolēni reālajā dzīvē iepazinās ar procesu no skujkoku sēklu ievākšanas, koku augšanas līdz kokmateriāla apstrādei un tā izmantošanai. Kokapstrādes rūpnīcā bija iespēja redzēt, kā apstrādā koksni, kādas ir pielietotās tehnoloģijas un cik pārdomāts ir process, lai visas apstrādes procesā iegūtās koksnes sastāvdaļas varētu tikt izmantotas sadzīvē.

Skolēnu pētnieciskās prasmes tika pārbaudītas uzdevumos, kuri bija jāveic mežā. Bija izstrādātas darba lapas, kurās vajadzēja izpētīt skudru uzvedību dažādās situācijās, un izdarīt secinājumus par viņu uzvedības īpatnībām, dzīves struktūru. Skolēni sadalījās grupās un veica uzdevumus atbilstoši savām spējām un prasmēm. Uzdevumus skolēni izlasīja un saprata tekstu, izdevās arī izplānot kā reāli tos veikt. Visas grupas sasniedza gala rezultātu.

“Zinātne un tehnoloģijas” ietvaros skolēniem matemātikas stundās bija jāturpina strādāt ar darba lapām un jāveic matemātiskie aprēķini, balstoties uz informāciju, kuru viņi ieguva un atzīmēja ekskursijas laikā.

No 17.05.2016. līdz 21.05.2016. notika trešā starptautiskā sanāksme Zejtunā, Maltā. Bija daudz jaunu iepazīšanos, saspringts darbs saistībā ar projekta plāna precizēšanu, dokumentu izstrādāšanu, stundu apmeklēšanu skolā, kā arī iepazīšanos ar Maltu, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Visi dalībnieki (kopskaitā 16 cilvēki - no Spānijas, Lietuvas, Turcijas, Itālijas, Somijas, Latvijas, Maltas) aktīvi un ar interesi piedalījās darba aktivitātēs skolā, kā arī kultūras un sabiedriskajos pasākumos. Vizītes laikā visi dalībnieki apmeklēja Zejtun Primary A school and Zejtun A Kindergarden. Darba aktivitāšu laikā visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Maltas izglītības sistēmu, dalībnieki skatījās mācību stundu video, kuras bija noritējušas katras dalībvalsts skolā par tēmu “Dabaszinības un pārtika”, pārrunāja šīs stundas. Šajā apspriedē piedalījās pārstāvji no Maltas Erasmus+ nacionālās aģentūras. Tika precizēts darba plāns periodam septembris-oktobris, stundu tēma “Vēsture un tradīcijas”). Visi dalībnieki piedalījās ekskursijās uz ciematiem Munxar, Маrsaxlokk un Imdina, kā arī dabaszinību nodarbībās Verdala Palace kopā ar skolas skolēniem. Ļoti interesants bija noslēguma pasākums, kura laikā katra komanda varēja sarunāties, apmainīties domām un idejām ar projekta dalībniekiem neformālā vidē.


HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE 

2015.gada novembrī līdz 2016.gada februārim notika projekta Logo konkurss, konkursa rezultātu apkopojums, uzvarētāju noteikšana. Pirmais aktivitātes solis bija noteikt vislabāko logo katrā skolā. Par mūsu skolas uzvarētāju kļuva 6.b klases Nikolas Bondarenko izstrādātais darbs. Tas ir mūsu skolas projekta logo:

 

Otrais aktivitātes solis bija noteikt projekta kopīgo logo. Par uzvarētāju starptautiskā konkursā kļuva Polijas ERASMUS+ komandas skolnieces darbs, kurš kļuva par projekta logo:

 

2015.gada novembrī notika transnacionālā sanāksme Laspalmas de Grankanārija, Spānijā. Tikšanās notika Laspalmas de Grankanārija CEIP DR. JUAN NEGRIN skolā no 09. - 11.11.2015. Piedalījās Bulgārijas, Grieķijas, Latvijas, Polijas, Slovēnijas, Spānijas, Somijas, Turcijas projekta koordinatori un skolotāji. Projekta galvenais koordinators Horacio Hernandez Rodriovez iepazīstināja ar skolas vadību, skolotājiem, skolu, tās darba sistēmu, skolēnu paveiktajiem darbiem par katru projekta dalībvalsti. Bija iespēja iepazīties ar skolēnu grupām, kuras veidoja prezentācijas par dalībvalstīm, atbildēt uz viņu jautājumiem, kā arī tika vērotas mācību stundas. Darba procesā tika pārrunāti jautājumi un pieņemti lēmumi par projekta struktūru, precizēts projekta darba plāns, pienākumu sadalījums starp projekta partneriem, 2016.gada vadlīniju apstiprināšana. Darba dienu pārtraukumi noritēja kopā ar skolas pedagogiem, kas deva iespēju apmainīties ar informāciju par valstu izglītības sistēmām, aktuālām problēmām.

     2015.gada novembrī līdz 2016.gada martam notika darbs pie dažādām projekta aktivitātēm :

1. Ekoloģiskās pilsētas maketa izveide - 5.a klase veidoja ekoloģiskās pilsētas maketu, 5.b klase strādāja pie tēmas “Eiropas Savienības valstis, kuras ir programmas Erasmus+ sadarbības partneri mūsu skolā”. 5.a klases skolēni izstrādāja projektu “Ekoloģiskas pilsētas makets”. Lai izveidotu maketu skolēnu uzdevums bija atrast un izanalizēt teorētisko informāciju par aktualitātēm, pētījumiem un jaunākajām tehnoloģijām ekoloģiskas pilsētvides radīšanā. Skolēni sadalījās sešās grupās – Pilsētas “zaļā” infrastruktūra; Dzīvesvietu infrastruktūra, atpūtas, sporta, izglītības un citu sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra; Energoresursi; Ēku, dažādu objektu un ceļu būvniecībā izmantotie materiāli; Ūdens resursi, to izmantošana, attīrīšana un atkārtota izmantošana; Transports. Šajā darbā iesaistījās vecāko klašu skolēni ( 8.b, 10.a, 11.b), kuri organizēja, vadīja un virzīja grupu darbu. Skolēni apguva prasmes plānot darbu, dalīt pienākumus, uzņemties atbildību par uzticētajiem pienākumiem, meklēt un analizēt informāciju, veidot maketus, izmantojot dažādus materiālus, sadarboties, veidot prezentācijas un prezentēt rezultātu, publiski uzstāties.

5.b klase strādāja pie tēmas “Eiropas Savienības valstis, kuras ir programmas ERASMUS+ sadarbības partneri mūsu skolā”. Skolēnu uzdevums bija atrast un izanalizēt teorētisko informāciju par projektā iesaistītajām valstīm – ģeogrāfisko izvietojumu un īpatnībām, vēsturi, iedzīvotājiem, kultūru un tradīcijām. Skolēni sadalījās mazās grupās. Katra grupa izlozēja savu valsti, par kuru bija jāizveido prezentācija. Kā veidot prezentāciju, skolēni lēma paši, tāpēc darba formas bija dažādas: klases stunda, sporta stunda, literatūras stunda, viktorīna u.c. Tēmas bija dažādas : Brīnumainā Malta, Kas, kur, kad Itālijā, Bulgārijas nacionālie ēdieni, Spānija – futbola zeme, Senās Grieķijas mīti, Slovēnijas nacionālās spēles, Polijas slavenākie cilvēki, Ceļojums uz Turciju, Latvija – mūsu zeme, Somija – Eiropas Savienības valsts. Skolēni stāstīja par valstu simboliem, ģeogrāfiju, rādīja spēles, iepazīstināja ar vienkāršiem vārdiem citās valodās, cienāja ar nacionālajiem ēdieniem, rādīja muzikālus priekšnesumus. Skolēni apguva prasmes plānot darbu, dalīt pienākumus, uzņemties atbildību par uzticētajiem pienākumiem, meklēt un analizēt informāciju, sadarboties, veidot prezentācijas un prezentēt rezultātu, publiski uzstāties.

2. Ūdens resursu apzināšana un pētīšana. Aktivitātes ietvaros tika pētīti Latvijas ūdens resursi. Skolēnu grupa apzinātāja Latvijas ūdens resursus, pētīja kartes, analizēja materiālus no mācību ekskursijām uz Rīgas ūdensapgādes muzeju un ūdens attīrīšanas kompleksu Valmierā, sadarbībā ar skolas ķīmijas skolotāju veica ūdens kvalitātes pētījumus, apkopoja kvantitatīvos un kvalitatīvos datus, aprakstīja iegūto informāciju un prezentēja paveikto darbu.

3. Aktivitātes ietvaros 6.b klases skolēni tēmas “Ekoloģija pilsētā, kurā mēs dzīvojam”. Lai izpētītu aktuālās problēmas, skolēni sadalījās trīs grupās. 1.grupa pētīja ūdens patēriņa problēmas pilsētā un ģimenēs, ūdens attīrīšanas iespējas un veidus pilsētā un ģimenēs, veica anketēšanu, ūdens attīrīšanas eksperimentus. 2.grupa pētīja energopatēriņa problēmas pilsētā un ģimenēs, salīdzināja mazās un lielās sadzīves elektrotehnikas ( gludekļi, tējkannas, putekļu sūcēji, televizori, datori) energopatēriņu, uzzināja, kā aprēķināt sadzīves elektrotehnikas energopatēriņu ģimenē, izveidoja energotaupības ieteikumus. Latvenergo muzeja apmeklējuma laikā uzzināja, kuras spuldzes – kvēldiega vai energoefektīvās – ir izdevīgākas. Zēnus īpaši ieinteresēja alternatīvie enerģijas avoti. Viņi veica pētījumu un noskaidroja, kādas ir vēja ģeneratoru, saules bateriju sistēmu pozitīvās un negatīvās puses, izveidoja vēja ģeneratora maketu. 3.grupa pētīja atkritumu apsaimniekošanas problēmas pilsētā un ģimenēs. Skolēni apmeklēja slimnīcu, intervēja medmāsas, lai noskaidrotu, kā notiek medicīnas atkritumu utilizācija. Citi grupas skolēni apmeklēja bateriju nodošanas, metāllūžņu, makulatūras un sadzīves tehnikas utilizācijas punktus. Strādājot grupās, skolēni veica klasesbiedru un viņu vecāku anketēšanu, izveidoja ieteikumus, kā apsaimniekot atkritumus, lai neciestu apkārtējā vide.

2016.gada janvārī skolā tika izsludināta akcija “Glābsim Latvijas mežus”, kuras moto ir “Saudzē dabu, met papīru kastē”, kurā iesaistījās visi skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, kā arī skolēnu ģimenes un skolas apmeklētāji. Aktivitātes ietvaros skolā visos gaiteņos tika novietotas papīra un kartona šķirošanas kastes. Nākamais solis bija atkritumu šķirošanas iekštelpu konteineru novietošana skolas gaiteņos – konteineri stiklam, plastmasai un sadzīves atkritumiem. Šodien aktivitātes moto “Rīgas 22.vidusskola šķiro” nav tikai sauklis īstermiņa darbībām, bet ikviena apzināta rīcība.

2016.gada februārī (no 8. līdz 12. Februārim) notika starptautiskā tikšanās LAAJALAHDEN KOULU skolā, Espoo, Somijā. Latvijas delegācijā bija 2 skolotāji un 3 skolēni.

Norise:

Delegācijas piedalījās sagaidīšanas pasākumā, kur somu skolēni un skolotāji apsveica visas delegācijas, rādīja muzikālu kompozīciju par Somiju, dziedāja somu tautas dziesmas un skolas himnu. Tika apsveikta Polijas skolniece, kuras veidotais projekta logo ieguva 1.vietu.

Dalīnieki apmeklēja

 • Espoo otrreiz izmantojamo lietu centru, kas pārsteidza ar savu lielumu, piedāvāto lietu klāstu un mārketingu;
 • Fazer rūpnīcu, iepazīties ar tās vēsturi, infrastruktūru, ražošanas procesu, darbinieku sociālo nodrošinājumu, veselīgo produktu piedāvājumu;
 • Somijas galvaspilsētu Helsinkus, iepazinās ar vēsturiskajiem objektiem, izmantojot skolēnu izveidotu spēli – viktorīnu;
 • dabas māju Villa Elfvik, kura atrodas mežā ezera krastā un kuru LAAJALAHDEN KOULU skola izmanto kā mācību bāzi. Šeit varēja iepazīties ar ekspozīciju par vietējo floru un faunu, pastaigāties pa dabas taku, piedalīties piknikā un nobaudīt uz ugunskura gatavotus tradicionālos ēdienus, pabūt īpaši aprīkotā namiņā, kur var izzināt dabas produktus un no tiem gatavot ēdienus;
 • atklāto slidotavu, kur visiem bija iespēja izmēģināt savas slidošanas prasmes, un Somijas hokeja čempionāta spēli, kurā spēlēja Espoo komanda.

Bija organizēts sadraudzības vakars, kurā piedalījās visas delegācijas, somu kolēģi un skolēni, viesģimenes. Pasākuma gaitā katra dalībvalstu delegācija rādīja priekšnesumus, kuros iesaistīja arī klātesošos, tika izteikta pateicība viesģimenēm.

Visu dalībvalstu skolēni dzīvoja viesģimenēs, kuras rūpējās par bērnu ikdienas gaitām vizītes laikā. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar somu ģimeņu ikdienu, tradīcijām, kā arī katru dienu apmeklēja skolu, piedalījās stundās kopā ar saviem biedriem un citu dalībvalstu skolēniem.

Projekta dalībnieku sanāksmēs katras dalībvalsts pārstāvji ziņoja par paveiktajiem un plānotajiem darbiem aktivitāšu ietvaros, tika precizēti katras partnervalsts uzdevumi pēc šīs vizītes, tika prezentēta nākamās tikšanās ( Spānija, Laspalmas) darba kārtība.

2016.gada aprīlī (no 11. līdz 15.aprīlim) notika starptautiskā tikšanās Laspalmas de Grankanārija, Spānijā, CEIP DR. JUAN NEGRIN skolā. Latvijas delegācijā bija 2 skolotāji un 4 skolēni.

Svinīgajā sagaidīšanas pasākumā spāņu skolēni demonstrēja savas skolas un tautas tradīcijas, apsveica projekta dalībniekus.

Dalībnieki apmeklēja

 • Vēja saimniecības (Wind farm) apmeklējums, kur iepazinās ar vēja ģeneratoru izmantošanas iespējām, kas nodrošina ar elektroenerģiju Kanāriju salas;
 • Maspalomas nacionālo parku, kurš ir unikāls ar divām ekosistēmām: flora, fauna, smilšu kāpas, La Čarkas lagūna.

Dalībnieki piedalījās

 • spēlē – Ekskursija pa Laspalmasu, kurā bija jāveic maršruts, atrodot norādītos objektus un atbildot uz jautājumiem maršruta lapās;
 • pludmales sakopšanas un atkritumu šķirošanas pasākumā;
 • gan skolēni, gan skolotāji sporta aktivitātēs: sērfings, Kanāriju reslings, nacionālā spēlē Hugo de Palo (cīņa ar nūjām).

Noslēguma pasākumā katras valsts dalībnieki rādīja muzikālu uzvedumu, kurš bija saistīts ar valsts kultūru un tradīcijām.

Skolēni dzīvoja viesģimenēs, iepazina spāņu ikdienas dzīvi, tradīcijas. Skolā piedalījās un aktīvi līdzdarbojās dažādās mācību stundās.

Skolotāji sanāksmēs apsprieda projekta aktivitātes, apmainījās ar iegūto pieredzi, apsprieda nākotnes plānus. Skolotāji arī apmeklēja un vēroja mācību stundas un dalījās pieredzē ar pārējiem kolēģiem. 


Projekts “Attīsti – mācies – dalies – Eiropā” (MLSE)

Rīgas 22. vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “ERASMUS+” ietvaros atbalstītā projektā “Attīsti – mācies – dalies – Eiropā” (Make: Learn: Share: Europe), Granta līguma Nr. 2015–2843/001-001 un Projekta partnerības līguma Nr. 2015–2843/001-01).

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2015. – 31.10.2018.

Projekta joma: inovatīvas informācijas komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT)

Projekta mērķis:

 • veicināt un attīstīt skolēnu digitālās prasmes un radīt izglītības iestādē ilgtspējīgu skolēnu izglītošanu šīm prasmēm arī pēc projekta noslēguma,
 • nodrošināt uz padziļinātām zināšanām, starptautisko pieredzi un praktisku darbību balstītu IKT apguvi skolās, demonstrējot iegūto zināšanu izmantošanu un lietderību ikdienā, tādējādi radot interesi izvēlēties IKT nozari studijām un nākotnes profesijai, vienlaikus rosinot arī matemātikas, dabaszinātņu un svešvalodu apguvi.

Projektā piedalās 5 valstis:

 • Ronneby Gymnasieskolan Knut Hahn (Zviedrija),
 • Fondazione Mondo Digitale (Itālija),
 • Gijón City Council (Spānija),
 • Sheffield City Council (Lielbritānija),
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) Latvija.

Savukārt, Departaments dalībai projektā ir izvirzījis – Rīgas 22.vidusskolu, Rīgas 25.vidusskolu un Tehniskās jaunrades namu “Annas 2”.

Projektā plānotās aktivitātes:

 1. Inovatīvu IKT zināšanu apguve katrā valstī individuāli,
 2. Mācību materiālu izstrāde,
 3. Skolēnu "Zināšanu vēstnešu tīklojuma" izveide (projektā iesaistītie skolēni darbosies kā zināšanu vēstneši, apmācot tālāk skolēnus savās skolās),
 4. Vienotas informācijas platformas izveide (Shared Drive), lai nodrošinātu skolēnu izstrādāto IKT produktu un risinājumu, piemēram, mobilo aplikāciju, izrādes gaitas atspoguļošanu, savstarpējo komunikāciju starp projektā iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem, mācību materiālu, u.c. rezultātu pieejamību,
 5. Nepieciešamās tehnikas iegāde,
 6. Pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana,
 7. Projekta rezultātu izplatīšana (dalība projekta partneru konferencēs ārvalstīs, mājas lapas izveide, projekta atspoguļojums sociālajos tīklos un citur).

Attēls no 23.-25.02.2016. projekta ievadsanāksmes Rīgā, kurā tika apspriesta projekta gaita un uzdevumi.  

Paredzamie rezultāti:

 1. Projektā apmācīti skolotāji, tehniskie darbinieki, vismaz 15 skolēni multiplikatori, katrā projektā dalībiestādē,
 2. Izstrādāti mācību kursu apraksti un metodiskie materiāli,
 3. Skolēni apguvuši jaunus, inovatīvus IKT produktus,
 4. Veicināta un attīsta skolēnu digitālo prasmju, matemātikas, dabaszinātņu un svešvalodu apguve vispārējās izglītības dažādos posmos,
 5. Skolēnos radīta interese izvēlēties IKT nozari studijām un nākotnes profesijai.

Katra skola izvēlējās sev interesējošo virzienu:

 • Rīgas 22.vidusskola – Arduino, Raspberry pi;
 • Rīgas 25.vidusskola - Modelling for drones, Mathematics applications like Wolfram Alpha;
 • TJN “Annas 2” – Applications, Summo Robots.

Projekta gaitai var sekot līdzi projekta mājas lapā: http://europe.makelearnshare.org.uk/

  


Ceļotāja diemasgrāmata

 10 aprīlī 6 cilvēku Erasmus+ komanda devās ceļojumā uz saulaino Las Palmas. Ceļš bija tāls, bet viņi jau ir galamērķī, kur viņus sagaidīja jauni draugi.

Darbs pie projekta "Help the Earth" turpinās.Dāvanas draugiem

Pirmais sniegs – manā pilsētā atkal pirmais sniegs!

Pirmais sniegs – tik negaidīti un kā sapnī!

  

Šodien mūsu ERASMUS+ komandu pārņēma ziemas noskaņas: mēs taisījām Ziemassvētku atklātnes mūsu projekta partneriem. Divas stundas mēs aizrautīgi un ļoti radoši strādājām skrapbukinga meistares Veronikas Ziborovas vadībā. Daži meistarklases dalībnieki pirmo reizi nodarbojās ar šāda veida daiļradi, bet citiem tā bija jau pazīstama.

Laiks pagāja ļoti ātri, un, lūk, darbi gatavi! Neskatoties uz to, ka materiāls, ar kuru darbojāmies, visiem bija vienāds, atklātnes cita no citas atšķīrās, kas izraisīja lielu pārsteigumu. Tajās ir viss, kam jābūt šebi-šik stila darbos: gaiši rozā, balti, maigi zili, viegli ceriņkrāsas toņi, pogas, mežģīnes, ziedi (papīra, tamborēti, auduma). Bet pats galvenais – maigums, gaisīgums un burvība!

  

P.S. Nikola, bet kas bija tā “rozīnīte”?


Kurš dosies uz Somiju?

No 2016. gada 8. līdz 12. februārim Somijas pilsētā Espo notiks otrā projekta «Help the Earth: reuse, reduce, recycle» dalībnieku tikšanās. Šoreiz uz tikšanos dosies ne tikai skolotāji, bet arī skolēni. Tāpēc jau no septembra skolēni pilda dažādus uzdevumus, lai pirmā semestra beigās varētu izvēlēties 3 labākos. Viņi pārstāvēs mūsu skolu Somijā.


Pirmā Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās “Help the Earth: reuse, reduce, recycle”

No 2015. gada 9. līdz 11. novembrīm Spānijas pilsētā Laspalmasa de Grankanārija notika projekta “Help the Earth: reuse, reduce, recycle" pirmā dalībnieku tikšanās, kuru organizēja projekta koordinators no Spānijas - skola CEIP Doctor Juan Negrin. Mūsu skolu pārstāvēja latviešu valodas skolotāja Dace Lukase.

 Pirmajā tikšanās reizē piedalījās skolotāji no Spānijas, Bulgārijas, Somijas, Grieķijas, Latvijas, Slovēnijas un Turcijas. Mēs apmeklējām projekta koordinatora skolu, tikāmies ar skolēniem, uzzinājām, cik aktīvi projektā piedalās skolēni un skolotāji. Tikšanās laikā mēs izstrādājām sadarbības principus, lai sekmīgi realizētu projektu, kā arī sadalījām pienākumus starp dalībvalstīm.

Jau 2016. gada februārī Somijā notiks tikšanās, kurā piedalīsies ne tikai skolotāji, bet arī skolēni!

  


Logotipa konkurss

2015.gada 23.oktobrī sākās projekta Erasmus+ „HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE” logo konkurss, kurš ilgs līdz 15. novembrim. Tajā var piedalīties visi mūsu skolas ieinteresētie skolēni. Konkursa noteikumi ir pieejami pielikumā.

 Konkursa noteikumi (krievu valodā)


Dalība projektā

Rīgas 22.vidusskola ir ieguvusi divus grantus dalībai programmas Erasmus+ projektos:

pirmais projekts ir “CLIL – atvērts logs uz pasauli ap mums” un “Palīdzi Zemei!” Mūsu skolas skolēni un pedagogi ciemosies citās Eiropas Savienības valstīs, lai uzlabotu savas svešvalodu zināšanas un prasmes un starptautiskās sadarbības saiknes.

     No 13.- 17.oktobrim Spānijas skolā CEIP (Montequinto-Dos Hermanas) notika pirmā projekta Erasmus+ KA2 “CLIL – atvērts logs uz pasauli ap mums” dalībnieku tikšanās. Šajā projektā piedalās arī skolas no Itālijas, Turcijas, Spānijas, Somijas un Lietuvas. Trīs dienu laikā bija daudz jaunu iepazīšanos, saspringts darbs saistībā ar projekta plāna precizēšanu, dokumentu izstrādāšanu, stundu apmeklēšanu skolā, kā arī iepazīšanos ar Sevilju, Spānijas tradīcijām un paražām.

Nākamā tikšanās notiks martā Somijā Turku pilsētā, kur tiks prezentēts skolēnu un skolotāju četros mēnešos paveiktais darbs.

  

Uz lapas sākumu Top