Mazie Radošie saieti

Mazie Radošie saieti Rīgas 22.vidusskolā notiek ar mērķi:

  • Attīstīt skolēnu radošās spējas.
  • Veidot komandas darba iemaņas.
  • Sagatavot skolēnus dalībai lielajos Saietos un ievērot pēctecību. 

Dalībnieki: 2.-4.klašu skolēnu komandas.

katras komandas darbu vada komandieris (6.-11.klases skolēns), kuram ir dalības pieredze Radošajos saietos, kurš zina un īsteno saietu normas un Likumus.

Uzrauga komandas un komandiera darbu 1-2 vecāko klašu skolēni, kuriem ir organizatoriskā darba pieredze Radošajos saietos, kā arī veiksmīga komandiera darba pieredze. Šie skolēni veido ORGGRUPU, kura sagatavo un vada saietus. 

Komandu komandieri veido Komandieru padomi, kura izvēlas un apstiprina mazo saietu tēmu un programmu.

Saietu pedagoģisko vadību veic:

  • direktora vietnieks audzināšanas darbā I.Jovļevs, krievu valodas un literatūras skolotāja J.Kuzņecova
  • sākumskolas skolotāji

Hronika:

Uz lapas sākumu Top