Sorry, this page is not yet translated

Paziņojums

 Rīgas 22. vidusskola piedāvā iznomāt telpas 3 m² platībā skolas 2. stāvā karsto dzērienu, sulu, auksto dzērienu, veselīgas pārtikas, uzkodu, automāta (u) izvietošanai

 1.     Mērķis:

Nodrošināt skolas izglītojamos un apmeklētājus ar karstiem un aukstiem dzērieniem, uzkodām

 2.     Nosacītā cena:

3,00 Ls/ m² + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi

 3.     Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

3.1.      Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto nosacīto cenu.

3.2.     Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.¹ punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 5. punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 4.     Komerclīguma darbības laiks:

2 gadi no līguma noslēgšanas brīža

 5.     Pieteikšanās termiņš:

Priekšlikumi nomāt telpas, tajā skaitā iesniedzot piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimenta piedāvājumu, rakstveidā jāiesniedz līdz 2013.gada 31.janvāra, plkst.17.00, Rīgā, Bruņinieku ielā 10, Rīgas 22. vidusskolas, 210. kab.

 Rīgas 22. vidusskolas iznomāšanas komisija

 


Rīgas 22. vidusskolas paziņojums par lēmumu iepirkumā "Skolas mēbeles (mazvērtīgais inventārs)"

Publicēšanas datums: 2008. gada 11. jūlijā

Identifikācijas Nr. R22vsk-2008/01

Rīgas 22. vidusskolas iepirkuma komisija 2008. gada 18. jūlijā pieņēma lēmumu noslēgt līgumu par skolas mēbeļu iegādi ar SIA Krafts un partneri Reģ. Nr. 40003439828 (līgumcena Ls 2742,79 ar PVN).

Go to top Top