[Skolēniem] [Vecākiem] [Notikumi] [Foto]
[Projekti] [Dokumenti]

 Skolas logo

Riga LV LogoRīgas 22. vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.

Cienījamie topošo 1. klašu skolēnu vecāki!

Vecāku sapulce topošo 1. klašu skolēniem notiks 13.06.2023. plkst.17.00 Rīgas 22. vidusskolas aktu zālē.

Iesniegumu par bērna iestāšanos 1. klasē jāiesniedz 10 kalendāro dienu laika no brīža, kad Jūs saņēmāt no skolas vēstuli par Jūsu bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegumam jāpievieno bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). Bērna medicīnisko karti jāiesniedz skolā pēc iespējās ātrāk, vēlams kopā ar iesniegumu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka izglītojamais tiks reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā tikai pēc bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) iesniegšanas skolā (Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 4.3. punkts, 6. punkts)


Skolēna karte

Lai jaunajā mācību gadā 1., 5. un 10. klašu skolēni sabiedriskajā transportā varētu pārvietoties bez maksas, "Rīgas satiksme" aicina vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv Lasīt tālāk.

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.


Rīgas 22. vidusskola ir tradīcijām bagāta, mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kas piedāvā kvalitatīvu izglītību, izvirzot par prioritāti radošumu, līderību, sadarbību un atbildību. Skolas absolventi ir atbildīgi un radoši, ar plašu interešu loku, augstām līderības prasmēm, gatavi iesaistīties Latvijas un pasaules nākotnes veidošanā.

 Skolas fasāde


Skolas skolēni 2007.g.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu